25
Вт, янв

Sergejs Olenkins. Etnografiskas dziedashanas parmantoshanas problemas

Рефераты

(Referāts tika lasiits Foruma UNESCO 2005.g. junijā)

Latvijā ir visas iespējas parmantot etnogrāfisko dziedāšanu:

1. Latvijas reģionos līdz pat mūsu dienām ir saglabājušās dzīvās tradīcijas saliņas;

2. arhīvos glabājas audio un video ieraksti, kas sniedz priekšstatu par relatīvi saglabātām tradīcijām attiecīgā laika periodā;

3. tradīcijas pārmantošanas ideja ir radījusi rezonansi sabiedrības apziņā un jau daudzus gadus tā ir speciālistu diskusiju objekts;

4. atsevišķas neformālās apvienībās – studijās, ansambļos (piem. “Iļjinskaja pjatņica”, “Saucejas” u.c.) ir praktiski un, manuprāt, veiksmīgi mēģinājumi pārmantot tradīciju;

5. visbeidzot, Latvijā ir pievienojusies UNESCO konvencijai par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, ar ko valsts uzņemusies atbildību par tās īstenošanu.

Mērķtiecīgu attīstības procesu traucē tas, ka nav izstrādāts tradīcijas pārmantošanas darba modelis.Viens no iemesliem ir precīzu jēdzienu definēšanas problēma. Piemerām, termins pārmantošana bieži tiek lietots kopā ar terminu attistība, bet pēdējam ir piešķirta mūsdienu kultūrai raksturīga nozīme. Kopā sajaucot savstarpēji svešas tipoloģiskas parādības pārmantošanas process kļust bezjēdzīgs. Lai to tā izvairītos, ir nepieciešams konkretizēt pārmantošanas priekšmeta robežas.

Minēšu dažus praksē iegūtos novērojumus:

1. etnogrāfoskais dziedājums neizbēgami un ievērojami atšķiras no oriģināla, ja pilsētnieks apgūst tradīciju, par palīglīdzekli (starpnieku) izmantojot tikai nošu pierakstu;

2. jebkuras tradīcijas etnogrāfiskās dziedāšanas maniere ir viegli apzīstama un atšķiras no citiem vokālās tehnikas veidiem.

Ir skaidrs, ka atšķirīgās pazīmes atrodas ārpus rakstītai skaņu fiksācijai pakļautās sfēras un būtībā attiecas uz dziedāšanas manieri šajā kontekstā ir maz pētīta. faktiski tā ir patstāvīga zīmju sistēma un šīs sfēras pazīmes ir raksturīgas kultūrai kopumā.

Tā kā abos minētajos piemēros ir salīdzinātas dažādu kultūras tipu parādības, tad visdrīzāk, būtiskās atšķirības jāmeklē kultūras tipoloģiskajās pazīmēs. Mūsu izpētāmais objekts ir mutvārdu kultūras produkts. Dziedāšana ir informatīvs process, bet informācijas nodošanai mutvārdu ceļā ir savas raksturīgas īpatnības. Neiesligstot sarežģītos teorētiskos prātojumos , ilustrēšu to ar praktisku piemēru: studijas “Iļjinskaja pjatņica” jaunākajās grupas etnogrāfiskās dziedāšanas apmācība notiek ar rotaļu/spēļu folkloras palīdzību. Spēles stihija aizrauj bērnus tik ļoti, ka jau pēc dažām nodarbībām viņi spēj dziedāt patstāvīgi. Etnogrāfiskās dziedāšanās manieri, jo īpaši skaņas raksturu, artikulācijas īpatnības un kopīgo emocionāli tēlaino noskaņojumu, bērni apgūst bez grūtībām un absolūti neapzināti. Ja skolotājs pārvalda folkloras valodu, jau pavisam drīz bērnu vēl nemākulīgā dziedāšana acīmredzami kļūst atbilstoša etnogrāfiskajam paraugam.
Šis piemers uzskatāmi ilustrē tādu komplicētu parādību kā tradicionālās kultūras formu sinkrētismu. Folkloras teksta melodiski ritmiskie un vardiski poetiskie komponenti ir cieši saistīti ar to psihofiziskajām un muskuļu motorajām sastāvdaļām. Atšķirībā no rakstu kultūras, kurā teksta apguve notiek pakāpeniskā lineārā procesā ar rūpīgu elementu analītisko izstrādi, mutvārdu kultūrā liela loma ir tēla, emociju un muskuļu motorisko sajūtu sinhronai apguvei. Pie tam tēlā integrējas dažādi komponenti: vārdiskie, muzikālie, horeogrāfiskie u.c. Procesa rezultāts ir viengabalaina folkloras teksta radīšana, kuram piemīt “vienots funkcionāli jēdzeniskais lauks”.

Pētot tradīciju ar lingvistiskās izpētes metodēm, etnogrāfisko dziedāšanu var raksturot kā specifisku, vēsturiski izveidojušos valodu, kura jāiepazīst kompleksi, nenošķirot tās muzikāli poētisko komponentu no kopīgā izteiksmes līdzekļu klāsta. Šajā gadījumā tradīcijas pārmantošanas procesu var atainot kā valodas apguvi, kas ietver sevī “divus virzienus:

1. invarianto dziedāšanas likumsakarību apguvi (dziļākais, valodas aspekts);

2. konkrētajai tradīcijai raksturīgās vokālās tehnikas apguvi” un attiecīgus izpildītājus – ansambli (runas, izpildījuma aspekts).

Tradīcijas parmantojamības un attīstības jautājumu ir vērts iztirzāt vienīgi viena valodas lauka ietvaros. Ārpus tā termini tradīcijas pārmantošana un tradīcijas saglabāšana zaude jēgu. Tādā gadījumā ir jārunā par patstāvīgu radošu procesu, kas norit mākslinieciskās pašdarbības vai profesionālās mākslas ietvaros, kurā tiek izmantoti tradicionālās dziedāšanas elementi.

Veiksmīgs tradīcijas pārmantošanas (valodas apguves) process mūsdienās ir iespējams, ja tiek ņemtas vērā etnogrāfiskās vides īpatnības, kuru skaits darba procesā var pieaugt. Turklāt nevajadzētu izmantot tiešu tradīcijas kopēšanu, butu jaņem vērā konkrēti pārmantošanas nosacījumi, piemēram:

1. pārmantotāja (ansambļa, stūdijas) ārējas un iekšējās attiecības, personiskā motivācija u.c.

2. pārmantošanas procesā jāiesaista dažādas paaudzes, tai skaitā bērni, paaudžu vertikāles virsotnē jāatrodas etnogrāfiskajam izpildītājam. Tāpat niepieciešams arī starpnieks, kura lomu veic lietpratēju ansamblis, kas apzināti apgūst tradīcijas valodu un pārvalda folkloras teksta apguves metodikas, kā arī metodikas darbā ar bērnu kolektīviem. Ši shēma daļēji ļauj rekonstruēt mutvārdu pārmantošanas paņēmienus.

Domājot par pārmantošanas mērķiem, nevajadzētu aprobežoties vienīgi ar mākslinieciskā rezultāta sasniegšanu. Tas ir viens no svarīgiem un sarežģitiem starpuzdevumiem. Etnogrāfiskajai dziedāšanai ir adekvāti jāatspoguļo kultūra kopumā , tā veidijot starpkultūras dialogu. Etnogrāfiskās dziedāšanas apguve mūsdienu cilvēkam ir unikāla iespēja pašizziņai kopīgo kultūras procesu kontekstā.

Metodikas jautājums ir jāapluko atsevišķi. Veiksmīgam tradīcijas pārmantošanas procesam ir nepieciešams izstrādāt sekojošas metodes:

1. folkloras teksta analīze un apguve;

2. teksta apguve tieši kontaktējoties ar tradīcijas nesēju;

3. tradicijas apguve no audio un video ierakstiem;

4. tradicionālā repertuāra izpildītāju vokālā sagatavošana;

5. darbs ar bērnu grupām u.c.

Tradīcijas pārmantošanas modeļa izstrādes procesā jaņem vērā pašu un starptautiskā pieredze. Šobrid aktīva pieredzes apkopošana notiek Krievijā , Lietuvā , Polijā, Ukrainā u.c.

Ieteicams izlasīt, piemeram: Байбурин «Ритуал в традиционной культуре. Структурно-семантический анализ восточнославянских обрядов». СПб. Наука. 1993

Г.Лобкова «Древности Псковской Земли». Жатвенная обрядность. СПб.2000.стр.8

С.Власова «Традиционное пение: музыкальная логика и вокальная техника». Вестник Российского фольклорного Союза. Nr.4(9), 2003б стр.22;

Имено потому непоправимый вред может причинить, и причиняет создание различного рода эрзацев – подделок под этнографическую культуру. Tieši tādēļ neizsakāmu ļaunumu var nodarīt un nodara dažādi etnogrāfiskās kultūras vārdā radīti surogātžanri;

Ietejcams izlasīt: Кабанов А.С. «Современные фольклорные коллективы в городе».М.1986. Жуланова Н.И. «Молодёжное фольклорное движение». Сб. Фольклор и молодёжь. М.2000.

С.Власова «Традиционное пение: музыкальная логика и вокальная техника» Вестник РФСб 4(9), 2003, стр 17-23 и др.
ietejcams izlasit Rīta Ambrazavičus darbus

Find Us On FaceBook - Image

Яндекс.Метрика